Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn niet tevreden over Veronica Verkeersschool, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Deze procedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij Veronica Verkeersschool t.a.v. het managementteam en bevat tenminste de algemene gegevens over de overeenkomst, welke opleiding het betreft.

De naams-, adres-, woonplaatsgegevens en telefoonnummer van de klager en de naam van de docent waarop de klacht betrekking heeft of andere nadere informatie betreffende de klacht.

Een klacht wordt niet of niet verder door Veronica Verkeersschool in behandeling genomen wanneer de feiten en gebeurtenissen waarover wordt geklaagd langer dan 14 dagen voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.

Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht bij Veronica Verkeersschool ontvangt de klager een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Veronica Verkeersschool komt in beginsel binnen een redelijke termijn, te weten maximaal binnen zes weken na het indienen van de klacht, tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht. Veronica Verkeersschool grondt de uitspraak op de inhoud van de klacht en verstrekte gegevens alsmede, indien van toepassing, op klacht relevante informatie.

Veronica Verkeersschool draagt zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van alle gegevens over klager en docent in de procedure die de klacht betreft.

Veronica Verkeersschool draagt zorg voor registratie van alle binnengekomen klachten en ziet toe op goede terugrapportage aan klager en betrokken medewerker(s).

De beoordelaar(s) kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor uitspraken of voor enig handelen of nalaten als zijnde beoordelaar.

Veronica Verkeersschool maakt ten behoeve van de directie een jaarlijks verslag van het aantal en de aard van de dat jaar binnengekomen, behandelde en onbehandelde klachten. In het jaarverslag worden geen tot de individuele persoon herleidbare gegevens opgenomen.

Op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle andere werkzaamheden van Veronica is Nederlands recht van toepassing. De Algemene Voorwaarden van Veronica Verkeersschool gelden als aanvulling en als afwijking, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Eventuele geschillen die niet in der minne geschikt kunnen worden, kunnen aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Veronica worden voorgelegd.